สัมผัสการอยู่อาศัยเหนือระดับบนทำเลสุดหรู

เพลินจิต – วิทยุ ยานที่เปนนิยามของคำวา Ultimate Luxury ทำเลนี้ยังคงรักษามาตรฐานความ Luxury ไดอยาง
ตอเนื่อง จากการเปนที่ตั้งของสถานทูต และการรวมตัวกันของการพัฒนาระดับ Hi-end ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา
เชน Central Embassy ที่มีมูลคาการลงทุนสูงที่สุดของเครือเซ็นทรัล โรงแรมชื่อดัง อาคารสำนักงานเกรดเอ
อยาง Park Venture ที่มีราคาเชาสูงสุดของกรุงเทพฯในขณะนี้ รวมถึงมีคอนโดมิเนียมที่ถือเปนสมบัติล้ำคาของ
ผูครอบครองเนื่องจากที่ดินเปลาในเพลินจิต – วิทยุหายาก และมีราคาสูงติดอันดับ 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับทำเลอื่น
ในกรุงเทพฯ จึงเปนการจำกัดโอกาสในการครอบครอง แตสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือครองไดไมรูจบ