ใช้ชีวิตบนทำเลที่สุดของไลฟ์สไตล์กลางเมือง

ถาเทียบความเจริญบนถนนสุขุมวิทนั้นเปนที่รูกันวาสถานีรถไฟฟาบีทีเอสพรอมพงษ ทองหลอ เอกมัย เปนสถานี
HOT ที่มีคอนโดเกิดขึ้นใหมมากมายจริงๆ ไมวาจะเปนคอนโดทางสุขุมวิทฝงเลขคูที่จะทะลุไปทางถนนพระราม 4 หรือ
ทางสุขุมวิทฝงเลขคี่ที่ทะลุไปทางถนนเพชรบุรีตัดใหม นอกจากนั้นคอนโดพรอมอยูเองก็ยังไดรับความสนใจจากผูซื้อ
และผูเชาเสมอมา ทั้งๆที่ราคาก็ทะยานสูงขึ้นตอเนื่อง ทั้ง 3 สถานี ความโดดเดนในยานสุขุมวิทนี้มีทั้งการเดินทาง
ทำเล การลงทุน เลือกเปนเจาของไดอยางไมตองลังเลใจ