ข่าวสาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

กทม. เร่งการไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน

กทม. จัดระเบียบเมือง เร่งการไฟฟ้านครหลวงนำสายสื่อสารลงดิน

กทม.นำเสาไฟฟ้าลงดิน.jpg

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ยังคงเดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามเจตนารมณ์และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดีอี) และมติคณะรัฐมนตรี ในการมอบหมายให้กทม. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รวมถึงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่บ้างครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต รวมถึงยังรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ในอนาคตอีกด้วย

ขณะนี้ กทม. ได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอความร่วมมือในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เฉพาะในเส้นทางที่ไม่มีโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน พร้อมทั้งนำสายสื่อสารที่มีอยู่ในเส้นทางดังกล่าวลงใต้ดินทั้งหมด ตลอดจนยกเลิกการอนุญาตในเส้นทางที่มีท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้ว

สำหรับโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของกทม. กำหนดแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพเหนือ รวมระยะทาง 620 กิโลเมตร พื้นที่กรุงเทพตะวันออก 605 กิโลเมตร พื้นที่กรุงธนเหนือ 605 กิโลเมตร และพื้นที่กรุงธนใต้ 620 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 2,450 กิโลเมตร

ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่นำร่องระยะทาง 7.252 กิโลเมตรแล้วเสร็จ และทดสอบระบบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริเวณถนนวิทยุ ช่วงถนนเพชรบุรี ถึงแยกเพลินจิต และถนนวิทยุ ช่วงจากแยกเพลินจิต ถึงหน้าซอยร่วมฤดี ถนนรัชดาภิเษก ช่วง MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 ถึงหน้าซอยรัชดาภิเษก 7 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรเหนือ/ใต้ ถึงซอยนราธิวาสฯ 10 โดยขณะนี้กทม. เตรียมแผนขยายเส้นทางก่อสร้างท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินเพิ่มเติมอีก 50 กิโลเมตรด้วย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม