วันที่ 19 มกราคม 2565

กรมที่ดิน ประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอน-จำนอง เหลือ 0.01% พร้อมวิธีคิดคำนวณ

กรมที่ดิน-ลดค่าโอน-จำนอง-เหลือ-0.01-.png

กรมที่ดิน ประกาศลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2.00% เหลือ 0.01% และค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

มาตรการนี้ กรมที่ดินมีเป้าหมายจะเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 พร้อมรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันร่วมสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง รวมถึงผู้ประกอบการให้กลับมาประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น

ล่าสุด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้อธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลดหย่อน ดังนี้

  1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว หรือห้องชุด ราคาซื้อขายและราคาประเมิน ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% ในการจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกันกับการโอนซื้อขาย และวงเงินจำนอง ต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท
  3. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ระยะเวลาการลดหย่อน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

วิธีคิดคำนวณค่าโอน-จดจำนองบ้าน และคอนโด 2565

ตัวอย่างกรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 0.01%

ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
สูตรคำนวณ : 3,000,000 - 0.01% = จ่ายเพียง 300 บาท

ค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์
สูตรคำนวณ : 3,000,000 - 0.01% = จ่ายเพียง 300 บาท

เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท รวมกันจะจ่ายเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาท ในปี 2565

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม