ข่าวสาร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ผ่านกฎกระทรวงภาษีที่ดิน 4 ฉบับ เกิน 3,000 ผ่อนชำระได้

ครม. มีมติอนุมัติกฎกระทรวงภาษีที่ดิน 4 ฉบับ เกิน 3,000 ผ่อนชำระได้ 3 งวด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.jpg


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดให้ อปท.มอบหมายหน่วยงานรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ตามสภาพ หรือ ทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ อปท.สามารถจัดทำราคาประเมินราคาที่ดิน ทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะผู้ใช้ประโยชน์และประเภทของผู้เสียภาษีแต่ละราย เพื่อติดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี และ

4. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ต้องชำระภาษี โดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนชำระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ๆ และผ่อนชำระแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ดังนี้ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม