วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

สนข. ผุดระบบขนส่งสาธารณะ 3 จังหวัด EEC เชื่อมไฮสปีด-นิคมอมตะ-มาบตาพุด-IRPC

ความคืบหน้าการรับฟังคคห.ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

รถโดยสาร-EV-bus--EV-minibus--Trumbus.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 120 คนเป็นการนำเสนอผลการศึกษาขั้นสุดท้าย

ประเดิมรถโดยสาร EV-Trambus
โดย สนข. ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุน และวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยภาพรวมการเชื่อมโยงพื้นที่เมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบขนส่งสาธารณะหลัก เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐาน
2.ระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมโยงระบบหลักและแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างเมืองในเขตเมือง
3.ระบบขนส่งสาธารณะเสริม เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมย่อยในเขตเมืองหรือพื้นที่อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสายรอง

เบื้องต้นรูปแบบของรถโดยสารจะเป็นรถโดยสารไฟฟ้า EV BUS รถโดยสารขนาดเล็ก EV Minibus และรถไฟฟ้าล้อยาง Trambus

โดยการลงทุน รัฐบาลจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และบริษัทเอกชน ตามความเหมาะสม

รถโดยสาร-EV-bus--EV-minibus--Trumbus.jpg

เคาะเส้นทางนำร่อง 3 จังหวัด
ขณะที่แนวเส้นทาง สนข. เบื้องต้นได้เคาะเส้นทางนำร่องของทั้ง 3 จังหวัดแล้ว โดย จ.ฉะเชิงเทรา จาก 5 เส้นทางคัดเลือกแนวเส้นทางที่ 1 สถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทรา - โรงเรียนเบญจมฯ – ตะวันออกคอมเพล็กซ์ เป็นโครงการนำร่อง

จ.ชลบุรี มี 7 เส้นทาง โดยคัดเลือกแนวเส้นทางที่ 6 จากเมืองศรีราชา - รถไฟความเร็วสูงศรีราชา - นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง (ปลวกแดง) เป็นโครงการนำร่อง

จ.ระยอง มี 5 เส้นทาง โดยคัดเลือกแนวเส้นทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - นิคมอุตสาหกรรม IRPC เป็นโครงการนำร่อง

สาย-ฉชา-HSR.jpg

สาย-ชบ5.jpg

สาย-รย1.jpg

ขอเชื่อมอู่ตะเภา - ไฮสปีด - แหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ขยายเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินอู่ตะเภาไปบ้านเพ เกาะเสม็ด

และเส้นทางสำหรับประชาชนจากเมืองระยองไปตลาดตะพง มีการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของ EEC

ปลดล็อกข้อกฎหมาย
นอกจากนั้น ยังให้พิจารณาแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทาง ที่เดิมทีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเดินรถใหม่ โดยเพิ่มเติมเส้นทางคมนาคมเพื่อขยายโครงข่าย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจรารจร และลดปัญหาคอขวด เช่น ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง

และอยากให้มีการขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เดินทางเป็นวงรอบได้ตลอดจนอยากให้พัฒนาสถานีศรีราชาให้เป็น Intermodal ของนักธุรกิจและนักลงทุน ในการเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง

ในส่วนของผู้แทนผู้ประกอบการเดินรถ ต้องการให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสถานีรถไฟความเร็วสูง และให้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสุขอนามัยของประชาชน

และอยากให้ผลการศึกษาดังกล่าว เชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการเดินทาง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และให้รัฐสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดขึ้นได้จริง

โดย สนข. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และ สนข. จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม