ข่าวสาร

วันที่ 7 เมษายน 2563

ดึงเอกชนไทย-เทศ ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม แลกสัมปทาน 30 ปี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศร่างประกาศเชิญชวน (TOR) สำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี ตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนปี 2562 ผ่านเว็ปไซต์เพื่อรับฟังความความคิดเห็นของภาคเอกชนถึงวันที่ 19 เม.ย.2563 และจัดส่งให้ รฟม. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย.นี้ เพื่อนำมาประกอบการการพิจารณาจัดทำร่างประกาศ TOR ต่อไป

รถไฟฟ้าสายสีส้ม.jpg

เปิดกว้างเอกชนไทยและต่างชาติ
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟฟ้า สถาบันการเงิน ผู้ผลิต ผู้จำน่าย ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างและนักลงทุน โดยเอกชนผู้ร่วมลงทุนดำเนินการออกแบบและก่อสร้างช่วงตะวันตกและออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้บริการเดินรถตลอดสนจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการ

แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี 6 เดือน นับจากวันแจ้งเริ่มงาน ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี นับจากวันแจ้งเริ่มงาน

ระยะที่ 2 การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ รฟม.ให้เริ่มบริการเดินรถไฟฟ้าช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี จนสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน

ให้ปรับค่าโดยสารทุก 2 ปี
ขณะที่เอกชนจะมีรายได้จากค่าโดยสารและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยอัตราค่าโดยสาร ณ ปีเปิดบริการให้เป็นไปตามที่รฟม.กำหนดในสัญญา ปรับค่าโดยสารทุก ๆ 24 เดือน ตาม CPI และต้องรองรับระบบตั๋วรวม

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์-มีนบุรี มีระยะทางรวม 35.9 กม. จำนวน 28 สถานี แบ่งเป็น 2 ช่วง ด้านตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 22.5 กม. จำนวน 17 สถานี และด้านตะวันตกบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 13.4 กม. จำนวน 11 สถานี

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart
อ่านเพิ่มเติม