ข่าวสาร

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เปิดอัตราภาษีที่ดินฯ 2564 ขยายเวลาจ่าย-ผ่อนได้ 3 เดือน

อัตราภาษี2564.jpg

ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลดอัตราการจ่าย 90 % จากเดิม เม.ย. 2564 เป็น มิ.ย. 2564 และผ่อนจ่ายได้ 3 เดือน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%

ทำไมต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?

หลายคนมีข้อสงสัยว่า ที่ดินก็ซื้อมาด้วยเงินของเรา ทำไมยังต้องเสียภาษี เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการแก้ไขปัญหาในด้านการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับ อาทิ แก้ปัญหาเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ลดความเหลื่อมล้ำของความรวยและความจน, แก้ปัญหาที่ดินรกร้าง ให้ทำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น, เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของรัฐว่ามีการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมในท้องถิ่นนั่นเองครับ

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจ่ายภาษีตามกฏหมาย มีดังนี้

 • ที่อยู่อาศัย

ถือเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ ผู้เสียภาษีคือเจ้าของบ้านหลังหลักคือผู้ที่มีชื่อบนโฉนดและทะเบียนบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน ส่วนบ้านหลังอื่นๆ ใช้ชื่อเจ้าของบ้านที่มีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้

 • ที่อยู่อาศัยสำหรับใช้ประโยชน์อื่น ๆ

กรณีเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, โรงแรม และร้านอาหาร ฯลฯ

 • ที่ดินรกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์

กรณีเป็นที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า ยกเว้นว่าจะมีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพื่อการเกษตร หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบ้านพักและที่อยู่อาศัย มีอัตราเพดานอยู่ที่ 0.3% พื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราเพดานจัดเก็บ 0.15% และพื้นที่รกร้างมีอัตราเพดานอยู่ที่ 1.2% โดยมีอัตราจัดเก็บ ดังนี้

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2564 มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย และสุดท้ายคือที่รกร้างว่างเปล่า โดยอัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 2564 แบ่งได้ดังนี้

ที่ดินเกษตรกรรมมูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01
มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07
มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.01

บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น อปท. ละไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีภาระภาษี ดังนี้
มูลค่า 50 ล้านบาท ค่าภาษี 0 บาท
มูลค่า 100 ล้านบาท ค่าภาษี 5,000 บาท
มูลค่า 200 ล้านบาท ค่าภาษี 40,000 บาท
บ้านหลังหลักมูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1
บ้านหลังหลัก และที่ดินมูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
10-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1
บ้านหลังอื่น ๆมูลค่า 0-10 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02
50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03
75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05
100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1
ภาระภาษี บ้านหลังหลักมูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 0 บาท
100 ล้านบาท ภาระภาษี 20,000 บาท
200 ล้านบาท ภาระภาษี 120,000 บาท
ภาระภาษี บ้านหลังอื่น ๆมูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 10,000 บาท
100 ล้านบาท ภาระภาษี 30,000 บาท
200 ล้านบาท ภาระภาษี 130,000 บาท
อัตราภาษี ที่รกร้างว่างเปล่าและอื่น ๆ มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3
50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4
200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5
1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6
5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7
ภาระภาษี ที่รกร้างว่างเปล่าและอื่น ๆมูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 150,000 บาท
100 ล้านบาท ภาระภาษี 350,000 บาท
200 ล้านบาท ภาระภาษี 750,000 บาท
1,000 ล้านบาท ภาระภาษี 4,750,000 บาท


เงื่อนไขเวลาการชำระภาษีและการผ่อนจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีดังนี้

 1. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
 2. การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนเมษายน 2564
 3. การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนเมษายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564
 4. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย 1.งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2564 2.งวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 3.งวดที่สาม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 1.งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2564 2.งวดที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 3.งวดที่สาม ภายในเดือนสิงหาคม 2564
 5. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 6. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินสาขา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่?

สำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนช่องทางออนไลน์ได้ วิธีการก็คือเมื่อได้แบบประเมิน ภ.ด.ส. 10 แล้ว หากไม่ได้คัดค้านค่าใช้จ่ายหรือแก้ไขข้อมูล สามารถชำระภาษีตามเอกสารที่ได้มาผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
 1. กรุงเทพมหานครชำระที่สำนักงานเขต และต่างจังหวัดชำระที่หน่วยงานที่ระบุตามจดหมายแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่านได้รับ
 2. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 3. Internet Banking ทุกธนาคาร
 4. Mobile Banking ทุกธนาคาร
หากชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ยังคงชำระภาษีได้แต่ต้องเสียเบี้ยปรับ เพราะฉะนั้นหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีต้องรีบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องต้องนำหนังสือไปแจ้งคัดค้าน เพื่อจะได้ชำระภาษีได้ครบถ้วน ไม่ถูกปรับในภายหลังครับ

ถ้าจ่ายภาษีที่ดินล่าช้าจะมีเบี้ยปรับอะไรบ้าง?

ภาษีค้างชําระที่จะต้องติดตามเร่งรัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษีภายในเดือนถัดไป เพื่อให้มาชําระภาษีค้างชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยจะเสียค่าปรับดังนี้
 1. ถ้าไม่ได้มาจ่ายภาษีภายในเวลาที่กําหนด (ภายในเดือนมิถุนายน 2564) แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 2. ถ้าจ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 3. ถ้าจ่ายภาษีภายหลังจากเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
 4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ จํานวนภาษีค้างชําระ โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องจ่าย
นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งข้อมูลการค้างชำระไปให้สำนักงานที่ดิน ทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะทําไม่ได้

ข้อควรระวัง หากไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หากมีภาษีค้างชำระ และหากพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระภาษีไปขายทอดตลาดได้ครับ


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ, DDProperty, ไทยรัฐออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม