ควรรู้ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ปี 2564 จ่ายเท่าไหร่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บทความ
ที่ดิน
อสังหาฯ

ภาษีที่ดิน สิ่งที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.jpg

ใครที่มีที่ดินหรือเป็นนักลงทุนที่ดิน ควรต้องทราบเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 ว่ามีการเริ่มต้นเก็บภาษีที่ดินใหม่ โดยจะเริ่มเก็บในเดือนสิงหาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร มีกี่ประเภท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ได้มาแทนที่ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยผู้ที่เคยเสียภาษีทั้งสองประเภทนี้ไปแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีซ้ำอีก แต่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน ซึ่งภาษีที่ดินใหม่นี้จะจัดเก็บภาษีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในครอบครอง โดยจะทำการจัดเก็บเป็นรายปี โดยแบ่งทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • ที่อยู่อาศัย
 • เกษตรกรรม
 • อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย
 • ที่รกร้างว่างเปล่า

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีที่ดินใหม่

ทั้งนี้ การออกข้อตกลงการเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างที่ดินแบบใหม่นั้น ก็เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับ อาทิ แก้ปัญหาเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ลดความเหลื่อมล้ำของความรวยและความจน, แก้ปัญหาที่ดินรกร้าง ให้ทำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น, เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของรัฐว่ามีการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมในท้องถิ่นครับ1. ที่อยู่อาศัยหลังแรก (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

 • มีบ้าน 1 หลัง พร้อมที่ดิน โดยบ้านและที่ดินมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 • มีบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามมูลค่าของบ้านและที่ดิน ตั้งแต่ 0.03 - 0.10% และหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 0.3% ครับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยหลังแรก เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน.jpg

วิธีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับคนที่มีบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = (มูลค่าบ้าน - มูลค่าที่กฎหมายยกเว้น) x อัตราภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง กรณีมูลค่าบ้านเกิน 50 ล้าน ให้นำตัวเลขเฉพาะส่วนที่เกินมาคำนวนภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย เช่น มูลค่าบ้าน 70 ล้าน และมูลค่าที่กฎหมายยกเว้นคือ 50 ล้าน สูตรการคำนวณภาษีที่ดินคือ (70,000,000 - 50,000,000) x 0.03% เท่ากับว่าเราจะเสียภาษีที่ดิน (ช่วง 2 ปีแรก) จำนวน 6,000 บาท หรือล้านละ 600 บาทครับ


2. ที่อยู่อาศัยที่เราเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน (บ้านหลังแรกและมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

 • กฎหมายก็ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เช่นกัน โดยคนที่เป็นเจ้าของบ้านมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีครับ
 • ส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้าน มูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 ต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 - 0.10% แล้วหลังจากนั้น คือปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 0.3% ครับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยหลังแรก เป็นเจ้าของบ้าน.jpg


ส่วนวิธีคำนวณภาษีที่อยู่อาศัยที่เราเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน เหมือนกับกรณีที่อยู่อาศัยหลังแรก โดยต้องลบมูลค่าที่กฎหมายยกเว้นให้ออกไปก่อน ซึ่งกรณีนี้คือ 10 ล้านบาทแรก แล้วค่อยนำมูลค่าที่เหลือมาคูณอัตราภาษีที่ดินครับ

3. ที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

กรณีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 จะไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 ต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 - 0.10% และหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 0.3% ครับ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยหลังที่2.jpg


วิธีคำนวณภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าบ้าน/คอนโด x อัตราภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง มูลค่าคอนโดฯ 3 ล้านบาท 3,000,000 x 0.02% เท่ากับเราต้องเสียภาษีที่ดิน 600 บาท (ช่วง 2 ปีแรก) หรือล้านละ 200 บาทครับ


4. ที่ดินทำการเกตษร กรณี “บุคคลธรรมดา”  (ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว)

 • สำหรับเกษตรกรทั่วไป ที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 • ส่วนเกษตรกร ที่มีที่ดินมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ช่วง 3 ปีแรก คือ 2563 - 2565 กฎหมายยกเว้นให้ ยังไม่ต้องเสียภาษี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เวลาประชาชนเตรียมตัว และจากนั้นปี 2566 เป็นต้นไป เกษตรกรที่มีที่ดิน มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.15% ครับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินทำเกษตรกรรม บุคคลธรรมดา.jpg


วิธีคำนวณภาษีที่ดินทำการเกตษร กรณี “บุคคลธรรมดา”

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = (มูลค่าที่ดิน - มูลค่าที่กฎหมายยกเว้น 50 ล้าน) x อัตราภาษีที่ดิน


5. ที่ดินทำการเกษตร กรณี “นิติบุคคล” (ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัททำเกษตรกรรมแล้ว)

 • กรณีบริษัทที่ทำการเกษตร ไม่ได้รับการยกเว้นเหมือนบุคคลธรรมดา โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.01 - 0.10% ครับ
 • หลังจากปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.15% ครับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินทำเกษตรกรรม นิติบุคคล.jpg


6. อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย เช่น ใช้เชิงพาณิชย์ ฯลฯ

 • หากเรามีที่ดินเปล่า และไม่ได้ใช้ปลูกบ้านหรือทำเกษตรกรรม โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.3 - 0.7% และหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 1.2% ครับ
 • กรณีที่เรามีที่อยู่อาศัยหลายแห่ง แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ทุกแห่ง จะเข้าข่ายเป็นบ้านหลังที่ 2 หรืออื่น ๆ นั้น เราสามารถทักท้วงการเรียกเก็บภาษีจากหน่วยงานของรัฐ หลังจากได้รับเอกสาร “แบบประเมินภาษี” ครับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆ.jpg

7. ที่ดินว่างเปล่า

 • สำหรับที่ดินว่างเปล่า และไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ช่วง 2 ปีแรก ตั้งแต่ปี 2563 - 2564 จะต้องเสียภาษีที่ดินแบบขั้นบันได ตามราคาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.3% และหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 1.2% 
 • หากเป็นที่ดินทิ้งร้างติดต่อกัน 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีก 0.3% และจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 3% ครับ
ภาษีที่ดินล่าสุด ที่ดินเปล่า.jpg

ต้องเสียภาษีเมื่อไร?

ตามกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
 • หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน/บ้าน ให้ผู้เสียภาษีจะได้รับภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีที่ดินทุกปี และต้องชำระภายในเดือน เม.ย. ของปีนั้น ๆ ครับ
 • เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19 ในปี 2564 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีมติเลื่อนเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปจนถึง มิ.ย. 64 และลดภาษีที่ดิน 90% ดังนั้น เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะชำระภาษีเพียง 10% อ่านเพิ่มเติมที่ www.bkkcitismart.com/ข่าว/01-feb-2021/ราชกิจจา-ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แชร์