TH EN
สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น


เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 
  • ราคาที่แสดงเป็นราคาขาย Resale ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02.661.8999 / www.bkkcitismart.com
  • บัตรรถไฟฟ้า 1 ปี สำหรับคนที่จองภายในวันที่ 31 สิงหาคมเท่านั้น และโอนสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน 
  • สำหรับ Voucher Panpuri สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่มาจองภายในวันที่ 7-13 สค.เท่านั้น และโอนสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน 
  • ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 
pic-spacial