TH EN
สมัครสมาชิก

เปิดแผนลงทุน คมนาคม ปี 62 ดัน 41 เมกะโปรเจกต์เร่งด่วน


ปี 2562 ยังคงเป็นปีแห่งการสานต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ของกระทรวงคมนาคม โดยผุดแผนลงทุน 41 เมกะโปรเจกต์ วงเงิน 1.78 ล้านล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสานต่อ 41 เมกะโปรเจกต์เร่งด่วน

เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้มีความต่อเนื่อง นอกจากจะดำเนินการตามแผนงานงบประมาณประจำ 2562 แล้ว กระทรวงคมนาคมยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2562 (Action Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ หรือเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์เชิงโลจิสติกส์หรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์รวมถึงเป็นที่ต้องการของประชาชน

สำหรับโครงการสำคัญที่บรรจุอยู่ใน Action Plan 2562 มีจำนวน 41 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,778,213.38 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ต้องผลักดันต่อเนื่องจากแผนปี 2558-2561 จำนวน 29 โครงการ มีกรอบวงเงินลงทุนรวม 1,719,983.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ำ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ และรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ส่วนอีก 12 โครงการจะเป็นโครงการใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 58,229.88 ล้านบาท ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มโครงการที่ศึกษาความเหมาะสมเสร็จแล้ว กลุ่มโครงการที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบ หรือคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกลุ่มโครงการที่ประกวดราคาแล้วเสร็จ/ประกาศคัดเลือกเอกชน/เริ่มก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ขยายมอเตอร์เวย์-ทางด่วนแก้รถติด

เมื่อโฟกัสเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบว่าโครงการที่ต้องดำเนินการต่อในระยะเร่งด่วน ยังคงมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า ทางด่วน มอเตอร์เวย์ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชื่อมโยงการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้สะดวกมากขึ้น

โดยมีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง (ทล.) ประกอบด้วย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ วงเงินลงทุน 79,071.81 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม และส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้านตะวันตก รวมถึงภาคกลางและภาคใต้

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน วงเงินลงทุน 29,269.97 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว วงเงินลงทุน 32,285 ล้านบาท ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) และยังมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนเร่งด่วนในการพัฒนาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 31,244 ล้านบาท ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ช่วงดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางโคล่-ดาวคะนอง โดยเฉพาะบริเวณสะพานพระราม 9 ที่ใช้เป็นเส้นทางทดแทนในกรณีที่สะพาน   พระราม 9 ต้องปิดซ่อมบำรุงใหญ่ 


ขยายศักยภาพสนามบินรับผู้โดยสารโต

ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางทางอากาศ มีแผนเร่งด่วนคือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคน/ปี มีวงเงินลงทุน 37,590.25 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 19,422.17 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง รวมถึงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 35,377.19 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 60 ล้านคนเป็น 90 ล้านคน/ปี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.


เร่งซื้อรถเมล์ไฟฟ้า-ปรังปรุงท่าเรือโดยสาร

ส่วน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีแผนเร่งด่วน คือการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 35 คัน พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า 1 แห่ง วงเงินลงทุน 466.94 ล้านบาท เพื่อลดมลพิษ ลดควันดำ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงรวมถึงต้นทุนค่าซ่อมบำรุง

ด้าน กรมเจ้าท่า (จท.) มีโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง วงเงินลงทุน 60 ล้านบาท และท่าเทียบเรือท่าเตียน วงเงินลงทุน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 


เติมเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง 

ขณะที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงินลงทุน 6,570.40 ล้านบาท, โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ที่จะเพิ่มอีก 3 สถานี คือ สถานีพระรามหก สถานีบางกรวย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถานีบ้านฉิมพลี วงเงินลงทุน 10,202.18 ล้านบาท, สายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช วงเงินลงทุน 7,469.43 ล้านบาท, โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-หัวลำโพง วงเงินลงทุน 44,144.32 ล้านบาท บรรจุไว้ในแผนเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯ ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม รวมถึงมีแผนที่จะเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเขตพื้นที่ EEC และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วย

นอกจากนั้นยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ด้วย เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ, โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต, โครงการรถไฟความเร็วสูวช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, โครงการรถไฟทางคู่, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


ส่วนแหล่งเงินลงทุนโครงการนั้น มีทั้งแผนใช้เงินงบประมาณ, แผนบริหารหนี้สาธารณะ (เงินกู้), การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP), รายได้ของหน่วยงาน, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (TFF) และ เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2562 (Action Plan) ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้รับทราบแผนงานอีกครั้ง จากนั้นจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่กระทรวงคมนาคมกำหนดไว้นี้ เป็นแผนการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ไร้รอยต่อ ซึ่งเป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ กับภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ แต่หมายรวมไปถึงระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วนนี้ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
__________


คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ - ปลัดกระทรวงคมนาคม

“แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2562 (Action Plan) ที่จัดทำไว้ จะเป็นกรอบแผนงานที่กำหนดให้ได้ทราบกันว่าปี 62 กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาเร่งด่วนอะไรบ้าง ขณะเดียวกันก็จะเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ต้องใส่ใจให้มากขึ้น คือ ต้องรู้ว่ามีโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบบรรจุอยู่ในแผนเร่งด่วน และต้องเร่งขบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ ทั้งนี้ยืนยันว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จะไม่กระทบต่อการเดินหน้าโครงการอย่างแน่นอน”


[English]

Thai Government to Speed up Implementation of 41 Mega Projects in 2019
Thailand is looking at 2019 as the year for more investment in infrastructure and transportation, which will be led by the Ministry of Transport.

According to the Ministry of Transport, all projects worth over one billion baht and ready for implementation or set to offer logistical and economic benefits have been included in its urgent action plans for the fiscal year 2019.   

There are 41 projects listed under the new action plan and they are estimated to cost 1.78 trillion baht, with 29 of them (estimated cost of 1.72 trillion baht) carried over from the 2015-2018 action plan and involved the development of rail and water transportation to lower the country’s logistics cost and to accommodate the special economic zone initiative.  Meanwhile, other 12 projects, estimated to cost 58.23 billion baht, are new and are ready for implementation.

Breakdown information showed that most projects in greater Bangkok include the expansion of electric rail lines, expressway and motorways to ease traffic congestion in the inner area of the Thai capital while helping it to be better connected with other regions.

In addition, there are also such plans as the Don Mueang Airport expansion – Phase III to boost its capacity to accommodate up to 40 million travelers per year, the construction of the third runway at the Suvarnabhumi Airport to help increase its capability to accommodate 94 flights per hour – compared with the current capacity of 68 flights per hour – and the building of the second passenger terminal at the Suvarnabhumi Airport to expand its capacity to 90 million travelers from 60 million travelers.

BLT Bangkok


ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่

http://www.bkkcitismart.com/news 

#news #BC #BangkokCitiSmart

อัพเดทล่าสุด: 9 Jan 2019

HIGHLIGHT PROPERTIES
ขายคอนโด เดอะ ดิโพลแมท เทอร์ทีไนน์ - C04061801

ขายคอนโด เดอะ ดิโพลแมท เทอร์ทีไนน์

ทำเล: พร้อมพงษ์, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 53 ตร.ม.

ขาย : 14,470,000บาท

ขาย/เช่าคอนโด เอดจ์ สุขุมวิท 23 - C12021330

ขาย/เช่าคอนโด เอดจ์ สุขุมวิท 23

ทำเล: อโศก, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 60 ตร.ม.

ขาย : 14,930,000บาท
เช่า : 65,000บาท/เดือน

ขายคอนโด แอชตัน สีลม - C11111510

ขายคอนโด แอชตัน สีลม

ทำเล: สีลม, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 35 ตร.ม.

ขาย : 8,490,000บาท

ขายคอนโด ซีล บาย แสนสิริ - C10051826

ขายคอนโด ซีล บาย แสนสิริ

ทำเล: เอกมัย, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 35 ตร.ม.

ขาย : 4,680,000บาท

ขาย/เช่าคอนโด ไลฟ์ สุขุมวิท 48 - C03061623

ขาย/เช่าคอนโด ไลฟ์ สุขุมวิท 48

ทำเล: สุขุมวิท, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 32 ตร.ม.

ขาย : 4,100,000บาท
เช่า : 19,000บาท/เดือน

ข่าวอสังหาริมทรัพย์
ไทม์ไลน์รถไฟฟ้าส่งท้าย คสช. “สีส้ม-ม่วงใต้-ภูเก็ต” รอรัฐบาลใหม่ปักตอม่อ

ไทม์ไลน์รถไฟฟ้าส่งท้าย คสช. “สีส้ม-ม่วงใต้-ภูเก็ต”...

นับถอยหลัง “รัฐบาล คสช.” เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน จำต้องโบกมื...

อัฐยายซื้อขนมยาย “ลดค่ารถไฟฟ้า” “บัตรตั๋วร่วมแมงมุม” แป้กรอปีหน้า

อัฐยายซื้อขนมยาย “ลดค่ารถไฟฟ้า” “บัตรตั๋วร่วมแมงมุ...

หนึ่งในนโยบายหาเสียงที่พรรคการเมืองนำมาชูโรงเรียกคะแนนเสียงใ...

รับมือ”ถนนพระราม2″รถติดหนึบ 3 ปี พ.ค.ตอกเข็มมอเตอร์เวย์มหาชัย-ด่วนพระราม3

รับมือ”ถนนพระราม2″รถติดหนึบ 3 ปี พ.ค.ตอกเข็มมอเตอร...

ถนนพระราม 2 อัมพาต 3 ปี บิ๊กโปรเจ็กต์ลงเสาเข็ม ดีเดย์ พ.ค.-ม...

ประกาศแล้ว! กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟฟ้า”สายสีชมพู” มีผล 22 มี.ค.

ประกาศแล้ว! กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟฟ้า”สายส...

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ท้...

ทุ่ม 2 พันล้านอัพเกรด “รัชดาฯ-พระราม 9” “มหานครไร้สาย” บูมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ทุ่ม 2 พันล้านอัพเกรด “รัชดาฯ-พระราม 9” “มหานครไร้...

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง “กฟน.-การไฟฟ้านครหลวง” กับภารกิจเพื่อ...

ดูทั้งหมด
pic-spacial