TH EN
สมัครสมาชิก

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เปิดผลสำรวจดัชนีราคาบ้าน-คอนโด ไตรมาส 4/61 ขึ้นยกแผง


รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ระบุว่า ผลการจัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน


การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

สำหรับในไตรมาส 4/61 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 147.4 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 2)

เมื่อจำแนกรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯมีค่าเท่ากับ 148.5 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 141.4 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 4/61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

1) เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/60 และเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61
2) สุขุมวิทตอนปลาย ราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61
3) เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61
4) เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61
5) แนวรถไฟฟ้า Airport Linkราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 57.1% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 23.2% เป็นส่วนลดเงินสด และ 19.7% เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า


ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย

REIC จัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และทำการสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ไม่นับรวมบ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 245 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

สำหรับในไตรมาส 4/61 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61 เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ)” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับไตรมาส 3/61

หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61 แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61 แบ่งเป็น “กรุงเทพฯ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

“ปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรร-ปทุมธานี-สมุทรปราการ” มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/60 และปรับเพิ่มขึ้น 1.3 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4/61 ส่วนใหญ่ 38.0% มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา 33.0% มีข้อเสนอเป็นเป็นส่วนลดเงินสดและ 29.0% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ ฯลฯ

ประชาชาติธุรกิจ


ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่

http://www.bkkcitismart.com/news 

#news #BC #BangkokCitiSmart

อัพเดทล่าสุด: 11 Jan 2019

HIGHLIGHT PROPERTIES
เช่าคอนโด ควอทโทร บาย แสนสิริ - C09081314

เช่าคอนโด ควอทโทร บาย แสนสิริ

ทำเล: ทองหล่อ, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 59 ตร.ม.

เช่า : 55,000บาท/เดือน

ขายคอนโด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็... - C18101825

ขายคอนโด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็...

ทำเล: เจริญนคร, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 150 ตร.ม.

ขาย : 60,650,000บาท

ขายคอนโด ดิ เอส อโศก - C30051830

ขายคอนโด ดิ เอส อโศก

ทำเล: อโศก, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 37 ตร.ม.

ขาย : 7,750,000บาท
(ขายเท่าทุน)

ขายคอนโด คิว อโศก - C08081624

ขายคอนโด คิว อโศก

ทำเล: เพชรบุรีตัดใหม่, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 38 ตร.ม.

ขาย : 8,360,000บาท

ขายคอนโด ริทึ่ม รางน้ำ - C29071520

ขายคอนโด ริทึ่ม รางน้ำ

ทำเล: รางน้ำ, กรุงเทพมหานคร
ขนาด: 35 ตร.ม.

ขาย : 8,020,000บาท

ข่าวอสังหาริมทรัพย์
อัด1.2 หมื่นล้านเชื่อมนนทบุรี-นครปฐม เปิดโครงข่ายใหม่ถนน 6-8 เลน ทะลวงที่ดินตาบอด

อัด1.2 หมื่นล้านเชื่อมนนทบุรี-นครปฐม เปิดโครงข่ายใ...

ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านผุด 2 โครงข่ายใหม่ทะลวงรถติด บูมที่ดินตาบอ...

ทุ่มอัพเกรด “รถไฟฟ้า BTS” รับผู้โดยสารพุ่ง เจาะไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

ทุ่มอัพเกรด “รถไฟฟ้า BTS” รับผู้โดยสารพุ่ง เจาะไลฟ...

ปี 2561 เรียกว่าเสียรังวัดไปพักใหญ่ “รถไฟฟ้าบีทีเอส” ของเจ้า...

เปิดพิมพ์เขียวรถไฟฟ้าฉบับใหม่ ขยายเส้นทางเชื่อมปริมณฑล-อยุธยา-ฉะเชิงเทรา

เปิดพิมพ์เขียวรถไฟฟ้าฉบับใหม่ ขยายเส้นทางเชื่อมปริ...

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) นัดแรกของปี 2...

5 อันดับทำเลคอนโดเปิดใหม่ ที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 61

5 อันดับทำเลคอนโดเปิดใหม่ ที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสู...

มาดู 5 อันดับทำเลคอนโดเปิดใหม่ ที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดใ...

ปั้นพอร์ตซิตี้2พันไร่ พลิกโฉม”คลองเตย”แลนด์มาร์กใหม่

ปั้นพอร์ตซิตี้2พันไร่ พลิกโฉม”คลองเตย”แลนด์มาร์กให...

รัฐพลิกโฉมท่าเรือคลองเตย 2,353 ไร่ สู่ “พอร์ตซิตี้” ลงทุนบิ๊...

ดูทั้งหมด
pic-spacial